Thomas Inglis Scotland

Biography of Thomas Inglis

Graduate Record for Thomas Inglis

Forename: Thomas
Surname: Inglis
Degree Information: MD (1830)
Countries of Association: Scotland

Further information from the University records:

Addison 1727-1897 reads: Glasgow.

More information?

 

Summary

Thomas Inglis
GU Degree: MD, 1830;
University Link: MD (1830) Graduate
Record last updated: 12th Jun 2009

Country Associations

Scotland Scotland

University Connections

University Roles